ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 เม.ย. 62  56/62 : เผยแพร่มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
1 เม.ย. 62  55/62 : เผยแพร่มาตรการ กลไก การวางระบบการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
31 มี.ค. 62  54/62 : เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการสุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
31 มี.ค. 62  53/62 : ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๑๒/ว.๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๖)
31 มี.ค. 62  52/62 : เผยแพร่มาตรการ กลไก การวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562
31 มี.ค. 62  51/62 : สรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
31 มี.ค. 62  50/62 : สรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
31 มี.ค. 62  49/62 : เผยแพร่แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ปี 2562
31 มี.ค. 62  48/62 : จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-Moph-Code-of-Conduct
31 มี.ค. 62  47/62 : ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-2560
1 ม.ค. 62  3/62 : หนังสือแจ้งเวียน/ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ม.ค. 62  2/62 : ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ม.ค. 62  1/62 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
30 ธ.ค. 61  105/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561
30 ธ.ค. 61  104/61 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 ธ.ค. 61  103/61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. 61  102/61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
29 ธ.ค. 61  101/61 : ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
29 ธ.ค. 61  100/61 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ส.ค. 61  96/61 : ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 รพ.สต.บ้านแก้ง

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามหลัก HTML
และใช้ Class CSS3 ที่ประกาศเอาไว้

ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอนาแก
นายขันชัย ขันทะชา
สาธารณสุขอำเภอนาแก
ลิงค์ Banner
Group facebook
R506_ssonakae
สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
แพทย์แผนไทย
it
จ่ายค่าป่วยการ อสม.
LTC
Isan Cohort
ระบบบริหารจัดการงบลงทุน
ประเมินสถานบริการ2562
gishealth
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครพนม
รพ.นครพนม
nhso
สอ.สสจ.นครพนม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
e-report energy
thaiphc
happinometer

Copyright@2015 สสอ.นาแก
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.024 วินาที

ขึ้นด้านบน