ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62
ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ค. 62  69/62 : กำหนดมาตรการ การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 มิ.ย. 62  68/62 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.ปีงบประมาณ 2562
30 มิ.ย. 62  67/62 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ พชอ.นาแก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 มิ.ย. 62  66/62 : บันทึกข้อความเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานกลุ่มสาสุขนาแก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 มิ.ย. 62  65/62 : หนังสือเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 มิ.ย. 62  64/62 : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 มิ.ย. 62  63/62 : ขออนุมัติเผยแพร่มาตราการ กลไก การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29 มิ.ย. 62  62/62 : ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่แบบรายงาน ปค.4 และ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29 มิ.ย. 62  61/62 : รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ปีงบประมาณ 2562
29 มิ.ย. 62  60/62 : เผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
1 ม.ค. 62  3/62 : หนังสือแจ้งเวียน/ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ม.ค. 62  2/62 : ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ม.ค. 62  1/62 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
30 ธ.ค. 61  105/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561
30 ธ.ค. 61  104/61 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 ธ.ค. 61  103/61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. 61  102/61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
29 ธ.ค. 61  101/61 : ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
29 ธ.ค. 61  100/61 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ส.ค. 61  96/61 : ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 รพ.สต.บ้านแก้ง

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามหลัก HTML
และใช้ Class CSS3 ที่ประกาศเอาไว้

ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอนาแก
นายขันชัย ขันทะชา
สาธารณสุขอำเภอนาแก
ลิงค์ Banner
Group facebook
R506_ssonakae
สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
แพทย์แผนไทย
it
จ่ายค่าป่วยการ อสม.
LTC
Isan Cohort
ระบบบริหารจัดการงบลงทุน
ประเมินสถานบริการ2562
gishealth
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครพนม
รพ.นครพนม
nhso
สอ.สสจ.นครพนม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
e-report energy
thaiphc
happinometer

Copyright@2015 สสอ.นาแก
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.025 วินาที

ขึ้นด้านบน