เว็บไซต์กลุ่มงาน
ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
Cockpit61
R8Dashboard
ข่าวประชาสัมพันธ์
24 มิ.ย. 61  37/61 : เผยแพร่รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
24 มิ.ย. 61  36/61 : แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
15 พ.ค. 61  30/61 : ข่าวสาธารณสุขกบิลสารฉบับที่ 9 วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
26 มี.ค. 61  29/61 : ขออนุมัติเผยแพร่ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ หลัก
26 มี.ค. 61  28/61 : ขออนุมัติเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561
26 มี.ค. 61  27/61 : แนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม สา’สุขนาแก…รักกัน
25 มี.ค. 61  26/61 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ปีงบประมาณ 2561
25 มี.ค. 61  25/61 : ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
25 มี.ค. 61  24/61 : ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
25 มี.ค. 61  23/61 : ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2561
24 มิ.ย. 61  35/61 : แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ตามภารกิจพื้นฐานการบริหารจัดการใน สสอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 2)
24 มิ.ย. 61  34/61 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561
24 มิ.ย. 61  33/61 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561
24 มิ.ย. 61  32/61 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561
25 มี.ค. 61  19/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
25 มี.ค. 61  18/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
25 มี.ค. 61  17/61 : รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างเดื่อน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
25 มี.ค. 61  16/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
25 มี.ค. 61  15/61 : รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560
15 ส.ค. 58  3/58 : ตัวอย่างข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามหลัก HTML
และใช้ Class CSS3 ที่ประกาศเอาไว้

ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอนาแก
นายขันชัย ขันทะชา
สาธารณสุขอำเภอนาแก
ลิงค์ Banner
สถานะการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
Group facebook
SRRT NAKAE
R506_ssonakae
สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
คลัง DM HT
LTC
tbcmthailand
xscreening
r8eletter
Isan Cohort
ระบบบริหารจัดการงบลงทุน
ประเมินสถานบริการ2562
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครพนม
รพ.นครพนม
nhso
สอ.สสจ.นครพนม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
e-report energy

Copyright@2015 สสอ.นาแก
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.008 วินาที

ขึ้นด้านบน