เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 1
nehis

21/61 : แบบประเมินสมรรถนะ NKP Core Competency 2561
31 มกราคม 2561 04:17    ประกาศทั่วไป    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า    อ่าน 121  

!!ใ ห้บุคลากรทุกคนทำส่ง สสอ.ภายใน วันที่ 15 กพ.2561(ในปีนี้ให้ใช้แบบฟอร์มเดิม เพิ่มเฉพาะ สมรรถนะ ตามไฟลที่แนบนี้ !!
ขึ้นด้านบน