ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด ||view Chart ||
ตามกลุ่มวัย
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย R8บกนภอดลยนคสนนพ
  1-อัตราส่วนมารดาตาย
15
0.00
0.00
25.56
0.00
0.00
0.02
0.00
  2-ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย
85
97.13
  3-ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน
15
6.63
7.35
4.99
7.07
7.85
8.31
6.50
6.28
  4-เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย
100
71.20
98.93
94.06
75.08
97.08
98.93
59.70
95.57
  5-อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี
50
15.24
  6-ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19 ปี
13
10.23
4.86
8.67
9.14
23.80
9.43
13.33
12.56
  7-อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน
20
19.70
  8-อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
23
4.46
  9-อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ
190
55.96
  10-คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน
80
91.39
ระบบบริการ
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย R8บกนภอดลยนคสนนพ
  1-ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
16
16.20
  2.1-ลดความแออัด
85
0.00
  2.2-ลดระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการสุขภาพ
25
  3-จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ
50
18.57
0.00
54.55
26.67
0.00
11.36
25.11
  4- ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI – Primary Percutaneous Cardiac Intervention)
70
59.25
  5-ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
31
39.69
  6-ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ
70
94.27
100.00
100.00
100.00
84.61
91.57
100.00
100.00
  7. ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ
70
96.25
100.00
100.00
100.00
84.61
100.00
100.00
90.90
  8. ร้อยละของบริการ Well Child Clinic (WCC) คุณภาพ
70
79.17
100.00
56.17
100.00
84.62
89.16
100.00
100.00
  9-ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
70
65.03
93.31
84.74
41.57
77.67
87.29
72.16
38.91
  10-ร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ
70
98.70
100.00
100.00
90.00
100.00
100.00
100.00
100.00
  11-ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ
70
95.65
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
72.73
  12.1-ร้อยละของอำเภอที่มีทีม miniMERT
80
106.53
100.00
100.00
85.00
100.00
88.89
100.00
100.00
  12.2-ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MCATT คุณภาพ
80
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
  12.3-ร้อยละของอำเภอที่มีทีม SRRT คุณภาพ
80
112.75
100.00
100.00
100.00
100.00
88.90
100.00
100.00
  13.1-ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
70
82.33
  13.2-ร้อยละของ ER ที่มีคุณภาพ
70
120.69
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
  14-ร้อยละของห้องปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
100
86.90
62.50
100.00
92.90
91.25
38.88
45.45
  15-ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
2
0.33
50.00
83.33
26.32
23.08
33.33
38.89
9.09
  16.จำนวน CKD clinic ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปในแต่ละเครือข่าย
50
92.86
  17-ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
45
67.08
  18-อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง (Fatality Rate)
10
13.25
  19-ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน
5
  20-ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา
60
61.01
  21-ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
40
41.86
  22-ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
50
56.52
  23.1-การพัฒนาบริการ การให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดำ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน SFT (Stroke Fast Track)
100
100.00
100.00
88.90
100.00
100.00
100.00
100.00
  23.2-การจัดตั้งหออภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง SU(Stroke Unit)เพื่อบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
100
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
  23.3-ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอตีบ หรืออุดตันที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอย่างน้อย 1 วิธี
80
64.17
100.00
100.00
2.24
96.39
100.00
100.00
99.29
  24-ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ
80
112.38
95.79
99.01
153.40
100.00
32.00
78.73
97.19
  25-ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด
98
101.74
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
  26. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน และท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการทำแผนพัฒนาสุขภาพ
50
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ระบบสนับสนุน
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย R8บกนภอดลยนคสนนพ
  1-มีแผนกำลังคนและดำเนินการตามแผน
1
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
  2.1-มีการจัดทำแผนและมีการดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณร่วมของเขตสุขภาพ/จังหวัด
1
100.00
100.00
94.73
100.00
100.00
100.00
1.00
  2.2 แผนการลงทุนร่วม
1
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
  2.3-แผนการบริหารเวชภัณฑ์ร่วมกัน
1
28.09
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
28.09
1.00
  3. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่
10
29.54
87.50
0.00
5.26
7.70
16.66
0.00
9.09
  4-หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ
20
87.97
100.00
100.00
46.16
16.66
50.00
25.00
  5.1 ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน
10
12.37
0.00
25.58
8.00
6.22
11.29
1.00
  5.2 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน
20
26.34
100.00
36.80
31.00
34.56
28.09
4.00
  6.1 หน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสุขภาพสำหรับการบริหารจัดการ
80
98.90
100.00
100.00
89.41
100.00
96.99
  6.2 มี Virtual Server ที่มีเสถียรภาพในการให้บริการฐานข้อมูลระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ครบ 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ
1
100.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
  6.3 มีข้อมูลที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้
100
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
  7-ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
100
88.89
100.00
48.72
100.00
100.00
99.10
95.65
  8-ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
95
62.18
90.46
54.09
62.32
99.99
63.68
77.76