ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด || Service Plan || view Chart
5 รุก(เพื่อเป็นเลิศ)
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย R8บกนภอดลยนคสนนพ
  ร้อยละผู้ป่วยเตียง 3 ได้รับการเยี่ยมบ้าน
80
85.15
  ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 3
5
49.99
  ร้อยละผู้ป่วยเตียง 4 ได้รับการเยี่ยมบ้าน
80
93.26
  อัตราผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 4 (Palliative care) ได้รับการจัดการกับอาการรบกวน
80
87.92
  ร้อยละของการผ่าตัดต้อกระจกเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
80
18.04
73.76
107.30
5.76
31.54
100.00
84.40
  อัตราความชุกของผู้ป่วยตาบอด
0
1.68
74.17
0.36
0.88
0.06
0.23
  ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
37
46.71
  ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
100
10.04
  ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายในเวลา 60 นาที
50
39.08
45.94
50.00
32.68
19.51
27.18
46.87
  ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI
7
7.55
  ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายในเวลา 60 นาที
60
12.97
59.38
4.94
60.00
62.50
69.86
72.09
  ร้อยละการตายผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 4.5 ชั่วโมง
7
1.92
6.25
0.12
9.00
4.35
8.22
4.65
  คลินิกNCD คุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี-ดีเยี่ยม
70
120.47
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
  ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
40
66.66
  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
50
91.38
  ร้อยละของCKD Clinic ที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
80
98.72
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.91
  จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4มล./นาที/1.72 m2/ปี
50
70.07
  อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วย COPD ต่อแสนประชากร อายุมากกว่า15ปี
130
81.73
  อัตราตายผู้ป่วย COPD
4
0.01
1.55
1.20
10.68
1.09
0.53
  อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วย Asthma ต่อแสนประชากร
75
57.73
  อัตราตายผู้ป่วย Asthma
0
0.00
1.16
0.07
5.02
1.06
0.18
5 รับ(ตามให้ทัน ดีให้ได้)
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย R8บกนภอดลยนคสนนพ
  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
70
87.55
  อัตรามารดาตาย
15
0.20
  ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อ
15
24.92
6.67
31.37
19.35
5.56
  ลดอัตราการเสียชีวิตของทารกต่ากว่า 28 วัน
8
4.68
0.00
2.71
3.65
4.70
7.31
0.00
4.29
  การผ่าตัดฉุกเฉินในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงได้ตามเกณฑ์
70
81.39
83.33
35.91
100.00
100.00
70.00
  อัตราการตายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีค่า PS Score 0.75-1 ลดลง
1
0.40
  ร้อยละของผู้ป่วยSepsisได้รับการประเมินและการรักษาเบื้องต้นภายใน 1 ชั่วโมง
100
96.27
95.97
97.60
96.29
89.00
97.05
96.10
100.00
  อัตราตายของผู้ป่วยSepsisลดลงจากค่าเป้าหมายเดิม
10
17.19
3.14
23.73
10.05
17.64
17.64
35.65
4.00
  ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้จังหวัดมีการดาเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
5
0.06
74.30
5.00
100.00
5.00
100.00
  ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 70 ปี ที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
80
81.16
  สัดส่วนของมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และระยะที่ 2
70
88.01
  ร้อยละของสตรี 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก
80
21.83
  ร้อยละของสตรีที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการวินิจฉัย รักษาตามแนวทางการรักษาและส่งต่อ
100
100.00
  ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนให้จังหวัดมีการดาเนินงานเพื่อลดการส่งต่อนอกเขต
5
0.05
  อัตราการส่งต่อโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนอกเขตลดลง
50
59.38
  รพ.สต./ศสม.จัดให้มีบริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์
50
75.99
  ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก
20
23.95
5 สนับสนุน
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย R8บกนภอดลยนคสนนพ
  อัตราโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐาน HA
90
80.72
  ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านการประเมินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory accreditationLA)
100
87.95
  คปสอ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 ดาว
35
45.98
  รพสต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 ดาว
35
37.19
  ร้อยละการผ่าตัดไส้ติ่ง ใน รพ.M2
100
56.81
  ร้อยละการผ่าตัดไส้เลื่อน ใน รพ.M2
100
60.58
  ร้อยละการรักษาผู้ป่วย closed fracture ใน รพ.M2
100
62.58
  ร้อยละการรักษาผู้ป่วย minor surgery ใน รพ.M2
100
96.42
  ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยไส้ติ่ง ใน รพ.M2
25
40.78
  ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยไส้เลื่อน ใน รพ.M2
25
24.10
  ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย closed fracture ใน รพ.M2
25
63.22
  ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย minor surgery ใน รพ.M2
25
3.63
  หน่วยบริการในพื้นที่มีปัญหาการเงินการคลังระดับ 7
10
28.08
  หน่วยบริการที่มีต้นทุนต่อหน่วยเกินค่าเฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ
20
37.27
  หน่วยบริการมีระบบข้อมูลที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการบริหารจัดการระดับดีขึ้นไป
80
89.37
  อัตรามูลค่าการจัดซื้อร่วมยา
20
38.28
  อัตราการสั่งยาในกลุ่มที่ทำASU/DUE สมเหตุผล
10
138.55
  อัตรามูลค่าการซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ทั่วไป
20
35.46
  อัตราต้นทุนค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไปลดลง
10
99.21
  อัตรามูลค่าการซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด
20
65.09
  อัตราต้นทุนค่าวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด
10
82.95
  อัตรามูลค่าการซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ราคาแพง
20
62.87
  อัตราต้นทุนค่าวัสดุการแพทย์ราคาแพง
10
91.26
  อัตรามูลค่าการซื้อร่วมวัสดุเอ็กซเรย์
20
30.74
16.00
47.57
50.22
42.26
20.80
29.31
  อัตราต้นทุนค่าวัสดุเอ็กซเรย์
10
96.99
4.90
3.74
-7.37
10.32
4.41
-69.42
นำร่อง
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย R8บกนภอดลยนคสนนพ
  ร้อยละคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ทางร่างกาย ได้รับการตรวจประเมินสมรรถภาพ (ICF)
80
91.79
  ร้อยละคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ทางร่างกาย ได้รับกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ในรายที่มีความจาเป็นต้องได้รับ
80
78.99
  67ร้อยละคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ทางร่างกาย เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
80
70.99
  ร้อยละหน่วยบริการที่มีการใช้ยาสมุนไพรตามเกณฑ์ที่กำหนด (รพ.อย่างน้อย 30 รายการ,รพสต.อย่างน้อย 10 รายการ)
80
91.42
  ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
18
21.63
  ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)
80
96.20
  ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
70
83.33
100.00
100.00
50.00